Το Βοτάνι της Λυσούς

Σκοπός της εταιρείας με την επωνυμία το Βοτάνι της Λυσούς είναι η επαγγελματική αποκατάσταση νέων με νοητική υστέρηση και ελαφρά αναπηρία, οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης που πραγματοποιείτε στις εγκαταστάσεις του Κήπου της Λυσούς.
Η εταιρεία δραστηριοποιείτε στον Δήμο Δυτικής Μάνης και έχει ως κύριο αντικείμενο την βιολογική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Το εργασιακό περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας, προσαρμόζονται στην ιδιαιτερότητα και ικανότητα του κάθε ατόμου.
Επιπρόσθετα το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας, το τελικό προϊόν και η διάθεσή του στην ευρύτερη αγορά, στοχεύει στην ενίσχυση και απόδειξη της ιδέας, πως τα άτομα με την συγκεκριμένη πάθηση, μπορούν να εργαστούν υπό κατάλληλες συνθήκες, όπως κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας μας και να ενταχθούν ισότιμα στον κοινωνικό εργασιακό ιστό.